- navrhneme, dohodneme, vyjednáme, zajistíme, provedeme, vyhodnotíme -

Služby

INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE, 
GEOTECHNIKA, 
ZKOUMÁNÍ GEOLOGICKÉ STAVBY

Pro potřeby stavebního průmyslu nabízíme tyto služby:

 • konzultační a poradenskou činnost,
 • inženýrsko-geologické a geotechnické průzkumy pro stavební účely
  • pozemních staveb (průmyslové a zemědělské, objekty k bydlení a stavby občanské vybavenosti),
  • liniových staveb (mosty, železnice, vodovody, plynovody, kanalizace),
  • vodohospodářských staveb (malé vodní nádrže, přehrady, meliorace, revitalizace vodních toků),
  • speciálních staveb (stožáry, lanovky, apod.),
 • inženýrsko-geologický a geotechnický dozor nad prováděním staveb (prohlídky a přejímky základových spár, kontrola vybraných geotechnických parametrů staveb – např. kontrola hutnění, apod.),
 • řešení sesuvných území (stanovení hloubky a tvaru smykové plochy sesuvu, posouzení příčin vzniku a návrh řešení vedoucí ke stabilizaci sesuvu),
 • vyhodnocení těžitelnosti zemin a hornin, zhodnocení materiálových nalezišť a vhodnosti výkopků k následnému užití ve výstavbě, doporučení vhodnosti a technologického postupu zakládání staveb včetně vhodného způsobu pažení stavebních jam,
 • realizaci geotechnického monitoringu od návrhu, přes vybudování monitorovací sítě, po dlouhodobé sledování měřených parametrů, včetně zhodnocení vývoje a návrhu vhodných sanačních opatření,
 • popis aktuálního stavu a stanovení hloubky založení stávajících objektů z kopaných sond v rámci stavebně-rekonstrukčních prací.

HYDROGEOLOGIE

V mezích této vědní disciplíny nabízíme tyto služby:

 • hydrogeologický průzkum pro stavební účely
  • stanovení úrovně hladiny podzemní vody pod předpokládanou bází základové spáry,
  • stanovení přítoků do stavební jámy a návrh technického řešení jejího odvodnění,
  • zjištění chemismu podzemní vody včetně stanovení míry agresivity na stavební konstrukce včetně návrhu opatření k ochraně stavebních konstrukcí,
  • hodnocení vlivu staveb na podzemní a povrchové vody,
 • konzultační a poradenskou činnost (vyjádření odborně způsobilé osoby k nakládání s podzemními vodami),
 • vyhledávání a průzkum zdrojů podzemních vod,
 • vyjádření hydrogeologa k utrácení srážkových a předčištěných odpadních vod do horninového prostředí, návrh vhodného technického řešení vsaku je jeho součástí,
 • pasportizaci vodních děl,
 • realizaci a vyhodnocení hydrodynamických zkoušek k ověření kvality a vydatnosti zdrojů podzemních vod,
 • návrh a zpracování, případně přepracování ochranných pásem vodních zdrojů,
 • monitoring režimu a chemického stavu podzemních vod (vhodné v případě existence rizika střetu zájmů, či ve veřejném zájmu z hlediska ochrany a bezpečnosti vodních zdrojů hromadného zásobování pitnou vodou – týká se zejména průmyslových, zemědělských a vodárenských podniků a veřejných pohřebišť).

ENVIRONMENTÁLNÍ GEOLOGIE,
SANAČNÍ GEOLOGIE

V těchto disciplínách nabízíme:

 • konzultační a poradenskou činnost pro všechny subjekty, jejichž činnost má dopad na životní prostředí, součástí konzilia je návrh postupu řešení při zjištění kontaminace (havarijní stav, stará ekologická zátěž – týká se zejména tzv. brownfields),
 • posouzení výkopových materiálů ve vztahu k následnému nakládání dle platné legislativy,
 • průzkum kontaminace podzemních vod a horninového prostředí, který zahrnuje identifikaci jednotlivých polutantů, zjištění míry znečištění a jeho prostorového rozsahu v nesaturované a saturované zóně, vyhodnocení získaných poznatků s posouzením trendu dalšího možného šíření a návrhem vhodného sanačního opatření,
 • zpracování projektu sanace zemin a podzemní vody, který sestává z volby vhodné metody a technologie dekontaminace,
 • zajištění sanace nesaturované a saturované zóny, včetně řízení dekontaminačních prací a optimalizace průběhu v závislosti na chování polutantů,
 • sanační, postsanační a preventivní monitoring podzemních i povrchových vod ve vztahu k cílovým parametrům a indikaci potenciálního znečištění s průběžným slovním a grafickým vyhodnocováním sledovaných parametrů,
 • revizi a optimalizaci stávajících monitorovacích systémů ekologických zátěží,
 • průzkumy pro skládky, výsypky a odkaliště,
 • posouzení využívání geopotenciálů, případně geobariér (týká se např. malých vodních elektráren, případně využití geotermální energie pro tepelná čerpadla typu země-voda a voda-voda).

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

Mimo hlavní oblasti našeho působení vám dále nabízíme:

 • zpracování manipulačních a provozních řádů vodních děl dle zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění a vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb.,
 • vypracování havarijních plánů v souladu se zákonem o vodách v aktuálním znění,
 • odborné provedení vzorkování podzemních, odpadních vod a odpadů,
 • hodnocení rizika ekologické újmy dle zákona 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a její nápravě a NV č. 295/2011 Sb. o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, v aktuálním znění,
 • zpracování zpracování Analýzy rizik starých ekologických zátěží v intencích metodických pokynů a Směrnic MŽP ČR.

Řadu zakázek zvládáme, lidsky i technicky, realizovat vlastními silami. V případě potřeby disponujeme externími, vysoce erudovanými spolupracovníky a renomovanými firmami.

Zajišťujeme tyto činnosti:

 • sondážní, kopné a vrtné práce (také nad 30 m),
 • polní zkoušky (statická a dynamická penetrace),
 • geofyzikální průzkum, pedologický průzkum,
 • korozní průzkum,
 • měření radonu,
 • rozbory vzorků zemin a hornin v akreditovaných laboratořích,
 • chemické rozbory vzorků podzemních, povrchových, důlních a odpadních vod a odpadů,
 • geodetické práce,
 • projekční činnost.